Nákupný košík
0 položiek

Reklamácia a vrátenie tovaru

 

Záruka a reklamácia

 

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 - ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 - ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Na všetok tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. U príčeskov z ľudských vlasov je nutné dodržiavať pokyny uvedené v sekcii starostlivosť o príčesky z ľudských vlasov . Reklamáciu je možné uplatniť:

-poštou na adrese:

Monika Múdriková PROGRESS HAIR

ZOC MAX Žilina - Solinky

Prielohy 979/10

010 07 Žilina

-alebo osobne na predajnom mieste ZOC MAX Žilina - Solinky.

K reklamácii je potrebné pripojiť charakter chyby, kópiu kúpneho dokladu a kontakt na Vás. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu informujeme zákazníka. Reklamačný protokol je poslaný zákazníkovi do 7 dní od prijatia reklamácie. Po vybavení reklamácie bude kupujúcemu odoslaný opravený tovar a reklamačný protokol.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 

Záruka vrátenia peňazí

 

Ak nebudete s objednaným tovarom spokojní, môžete ho bez udania dôvodu vrátiť do 14 kalendárnych dní od prebratia zásielky. Tovar v tomto prípade nemôže javiť žiadne známky používania a musí byť v pôvodnom obale.

Postup pri vrátení tovaru

- Kupujúci vytlačí a vyplní formulár pre vrátenie tovaru (pre stiahnutie kliknite sem).

- Kupujúci osobne alebo prepravnou službou dopraví na svoje vlastné náklady tovar spolu s kópiou faktúry a vyplneným formulárom na adresu predávajúceho:Progress Hair, ZOC MAX, Prielohy 979/10, 010 07 Žilina. Tovar nemožno vrátiť na dobierku, akýkoľvek takto vrátený tovar nemôžeme akceptovať. V prípade, ak zákazník vráti tovar poškodený, neúplný, alebo čiastočne spotrebovaný, máme právo si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorú Vám vrátime za objednaný tovar.

- Po obdržaní kompletného tovaru v originálnom obale, vrátane príslušenstva a všetkých spomínaných dokladov vráti predávajúci kupujúcemu sumu za tovar aj náklady na dopravu účtované vo faktúre v hotovosti alebo prevodom na účet. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť čiastku najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebudeme schopní akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa späť.

 

Reklamácie, sťažnosti a podnety môžete uplatniť na adrese:

Monika Múdriková PROGRESS HAIR

ZOC MAX Žilina

Prielohy 979/10, 010 07 Žilina

e-mail: info@progresshair.sk

 

tel: 0915530039